Gempa 1926 Bag. 4

Notulen

Karena bahaja besar oleh gempa jang terdjadi pada 28 Juni 1926 , hingga mesdjid Kota Gedang jang sekoekoeh itoe djoega djadi roesak, diadakanlah rapat pada 18 Juli j.l dihadiri oleh beberapa ninik mamak, ankoe2, toeankoe2 imam chatib dan nan moedo2.

Kira2 poekoel 10 rapat diboeka oleh ankoe Dt. Toemanggoeng kepala negeri K.G. Kemoedian disamboeng dengan pandjang lebar oleh toeankoe Demang Dt. Kajo, memperkatakan mesdjid jang roesak oleh gempa itoe.

Oleh karena kesedihan itoe memang soedah sama terasa, dengan sebentar sadja dapatlah kata moefakat.

1. Setelah memperhatikan keadaan mesdjid sekarang, sebahagian dindingnja soedah roeboeh, dan bahagian jang lain meskipoen masih berdiri djoega tetapi soedah rengkah2 jang boleh mendatangkan bahaja, sekata rapat mesdjid haroes diboeka.

2. Karena mesdjid hilir djoega roesak, djadi ta’ adalah soeatoe tempat jang patoet di K.G. tempat berdjoemaat, sebab itoe wadjib dengan selekas-lekasnja diboeat gantinja.

3. a. Beloem dapat ditentoekan daripada apa mesdjid itoe akan diboeat (dari kajoe atau batoe?). Tentang itoe akan dilihat perhitoengannja dahoeloe.
b. Perhitoengan (begrooting) dan bangoennja (gambarnja) mesdjid akan diminta pertoeloengan kepada ankoe2 opzichter jang mengetahoei tentang keadaan bangoen-bangoenan.
c. Gedangnja mesdjid 15 M pandjang dan 15 M lebar (mesdjid jang roesak 20 M pandjang dan 20 M lebar).

4. Soepaja mesdjid dapat diboeat, tentoe perloe ada wang. Wang itoe akan dikoempoelkannja:
a. dari padi zakat tiap2 tahoen sekoerang2nja 5 tahoen (lihat nomor 6).
b. wang sedekah atau derma dan wakaf.
c. Seberapa ada wang negeri dari orang2 jang nikah
d. Seberapa ada wang negeri diloemboeng pitih

5. Ditetapkan kerdja negeri sekali sepakan tiap-tiap hari minggoe.

6. Setelah diperkatakan dengan setjoekoepnja dengan orang2 ahli tentangan agama, ditetapkanlah akan memindjam wang f 2000 (doea riboe roepiah) atas nama empat orang, jaitoe e. Datoek Kajo, e. Soetan Pamoentjak, e. Soetan Maharadjo dan e. Kari Moedo. Oetang itoe akan dibajar dengan padi zakat anak negeri.

7. Akan mengoeroes pekerdjaan itoe, diadakan soeatoe Comite terdiri dari 8 orang, jaitoe:
President e. Dt. Kajo
Vice President e. Dt. Toemanggoeng
Sec. Peningm. e. Rasjid St. Bagindo Kajo
2e. Secretaris e. St. Saripado
Commissarisse e. St. Maharadjo
”               e. Kari Moedo
”               e. St. Pamoentjak
”               e. St. Batoeah

8. Boeat penoetoep; dimintak kepada segala anak negeri K.G. baik jang dirantau akan menjokong bersama-sama pendirian comite ini dengan tenaga terlebih-lebih dengan wang (sedekah), soepaja jang dimaksoed itoe dapat tertjapai dengan lekas. Diminta poela pada negeri2 jang dipandang patoet akan mendirikan tjabang, soepaja wang moedah terkoempoel.

Kiriman wang di adreskan kepada peningmeester
Rasjid, onderwijzer
Padang Pandjang

Wang jang diterima akan diterangkan dalam Soeara K.G. Kalau dikehendaki kwitantie boleh djoega.

poekoel 1 rapat ditoetoep.

t. Comite

N.B. Pada djam jang berikoet sesoedah rapat itoe, terkoempoellah wang sedekah f 180 bersih.
Lebih landjoet silakan membatja karang-karangan jang berhoeboeng denan gempa itoe dalam Soeara K.G. soepaja dapat diketahoei benar bagaimana keadaan dan perasaan anak negeri kita waktoe sekarang

Sumber: Soera Kota Gedang Tahoen X/No.8/Augustus 1926

Advertisements
Published in: on September 9, 2008 at 11:19 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://kotogadangampekkoto.wordpress.com/2008/09/09/gempa-1926-bag-3-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: